เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

  • คู่มือการใช้งานคอนโทรลพาแนลเว็บโฮสติ้ง (DirectAdmin)
    DirectAdmin เป็น Control Panel ของโฮสติ้ง ที่เราเลือกใช้ เพราะมีข้อดีหลายอย่าง. การใช้งานโฮสติ้งทั้งหมดจะต้องใช้งานผ่าน DirectAdmin ตัวนี้ครับ (ยกเว้นอัพโหลด ที่สามารถอัพโหลดผ่าน ftp ได้). อันนี้จะเป็นคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมดข...

  • DirectAdmin Catch-All E-mail
    Catch-All E-mail เป็นเมนูสำหรับตั้งค่า การจัดการกับอีเมลขาเข้าที่ไม่มีบัญชีผู้รับนั้นอยู...